Briketovací lisy na kovy plní očekávání

Briketovací lisy iSwarf pro lisování kovových třísek vyráběné v Malšicích společností BRIKLIS, spol. s r.o. se rozrostly o novou modelovou řadu iSwarf 800. Nový model má zajistit až trojnásobně vyšší výkon než stávající lisy. Motivem pro stavbu lisů s vyšším výkonem je rostoucí poptávka zákazníků ze slévárenského průmyslu, kteří navyšují podíl zpracovávaných třísek ve formě briket.

Ověření technologie tavby briket a jeho ekonomického přínosu je hlavní příčinou růstu poptávky po spolehlivých briketovacích lisech pro lisování kovů. Dalším důvodem rostoucího množství poptávek ve firmě BRIKLIS je její schopnost dodávat nejen samotné briketovací lisy, ale komplexní technologie s téměř bezobslužným provozem, které jsou v dnešní době zákazníky velmi žádané.

Průběh stlačení v závislosti na tlaku

Firma BRIKLIS letos slaví 25 let své existence. Za tuto dobu technici nashromáždili velké množství praktických zkušeností, teoretických poznatků a informací. Bonusem je i to, že stále drží krok s rostoucím technickým vývojem ve všech oblastech, ať jde o moderní výrobní základnu, software nebo vzdělávání svých pracovníků. Rozvoj firmy financují ze svého zisku a dotací. Při rozhovoru s Ing. Medkem jsme se dozvěděli, že základem pro vývoj nového lisu je podrobná znalost vlastností lisovaného materiálu. „Každý zpracovávaný vzorek materiálu se snažíme analyzovat z pohledu závislosti stlačitelnosti na lisovacím tlaku. Tato databáze informací je nejcennějším podkladem pro úvahy o rozměrech a parametrech zařízení. Můžeme vypočítat, jaké dávkování materiálu bude mít nový stroj a jaká bude lisovací komora ve vztahu k použitým lisovacím silám. Tyto síly určují parametry hydraulických válců a čerpadel. Pro nový lis iSwarf 800 jsme zvolili lisovací sílu 2 000 kN. Přenesení této síly na materiál v lisovací komoře, uzavírané z jedné strany pevnou závorou, vyžaduje velmi masivní konstrukci uložení hydraulického válce a závory. Z tohoto důvodu byla zvolena vertikální konstrukce briketovacího lisu,“ sdělil Ing. Medek.

Analýza napětí v lisovacím rámu

Podklady pro rozhodování o výběru optimální konstrukce poskytují pevnostní analýzy. Konstrukční oddělení firmy BRIKLIS je vybaveno pěti pracovními grafickými pracovišti s nejnovější verzí Solid Edge ST8. Každou namáhanou součást briketovacího lisu konstruktéři kontrolují pomocí Solid Edge Simulation. Tento nástroj pomocí analýzy metody konečných prvků vizualizuje místa ohybu nebo zkřivení konstrukcí a rozložení napětí a posunutí. Tyto informace pomáhají optimalizovat hmotnost, množství potřebných materiálů a tím i cenu konečného výrobku. Ale především zajistí jeho dlouhodobou životnost.

Optimalizované procesy návrhů a výroby zefektivňují proces řízení

Použití moderního 3D CAD softwaru umožnilo výrazné zkrácení procesu návrhu a vývoje strojů a dynamičtější zavedení nového výrobku na trh. Při tvorbě 2D výrobní dokumentace se zvýšila produktivita práce konstruktéra používáním mnoha automatických funkcí a využíváním opakovaných výrobních informací. Další výhodou Solid Edge je generování dispozičního řešení umístění briketovacího lisu v 3D pohledech. Prostorové simulace a 3D pohledy přináší zákazníkovi lepší prostorovou představu o navrhovaném řešení nebo o napojení jejich technologie na stávající technologické zařízení. Zviditelní se tím manipulační a obslužné prostory, z toho vyplynou opatření pro bezpečnost práce obsluhy a celková koncepce navrženého řešení ve výrobním procesu.

Zkušený konstrukční tým s dokonalým technickým vybavením a výborným zázemím ve výrobě, které je tvořeno přehlednými skladovacími prostorami, přesnými stroji pro dělení materiálu, vodním parskem a laserem, CNC obráběcími stroji a zručnými dělníky, umožňují společnosti BRIKLIS dodávat komplexní technologické linky na základě požadavků zákazníka. Stroje dodávají do celého světa. Jejich referencemi jsou známé značky jako Škoda Auto, BOSCH, Honda, Renault, KAI Korea, KIA MOTORS, SIEMENS, SAKER a Metal Trade Comax, Philip Morris International. Stroje téměř vždy navazují na stávající technologii zákazníka, kterou doplňují o další požadovaná i potřebná zařízení z hlediska funkčnosti technologie a bezpečnosti provozu.

Komplexnost dodávek je konkurenční výhodou firmy

Briketovací lis iSwarf včetně drtiče a výklopného zařízení

Technologie briketování nejsou jen briketovací lisy. Firma BRIKLIS dodává vždy komplexní technologii pro řešení odpadového hospodářství nejen u menších firem, ale i u náročných zákazníků z různých průmyslových odvětví. Kromě dodávky briketovacího lisu realizuje i dopravní cesty materiálu do lisu včetně výklopného zařízení, zásobníků, drcení a separace. Celý uzel bývá plně automatický, navazuje na výrobní technologii zákazníka, kterou ukončí.

Technologická briketovací linka se navrhuje individuálně a může být sestavena z různých částí.

Briketovací lis iSwarf pro lisování dvou materiálů - dvě násypky, dvě výklopná zařízení

Výklopné zařízení VZ 800, představené jako novinka výrobního programu společnosti BRIKLIS na strojírenském veletrhu v Brně, slouží pro vyklápění kontejnerů. Je vhodné zejména do strojírenských provozů. Modifikuje se podle velikosti přepravního kontejneru třísek a výšky výklopné hrany. Může být součástí briketovacího lisu nebo jej lze dodat i jako samostatně stojící zařízení pro plnění jiných zařízení materiálem vysypávaným z beden nebo kontejnerů.

Zásobníky třísek jsou vyráběny v několika velikostech až do objemu 14 m3. Mohou být vybaveny vibračním dnem nebo sestavou 4 až 6 šneků pro vynášení materiálu ze zásobníku podle vlastností zpracovávaného materiálu. V případě, že materiál obsahuje velké kusy, vyrábí BRIKLIS vibrační třídiče, které bezpečně oddělí kusy materiálu s většími rozměry než je štěrbina mezi vibrujícími tyčemi. Dlouhé špony a chuchvalce je nutné před briketováním rozdrtit na krátké třísky, které lze dopravit šnekovým dopravníkem. Do linek jsou proto dodávány švédské drtiče KB 20, které jsou vybaveny vyhazovačem velkých kusů. Drtící nástroje ve tvaru prstence se rozdělí v případě vniknutí velkého předmětu do drtících nástrojů a při reverzním chodu drtiče se dávka materiálu s velkým kusem vypustí bez poškození drtících nástrojů. To umožní manipulovat a briketovat širší řadu materiálů a zabezpečí bezporuchový provoz lisu. Součástí linky může být i magnetická separace kovů. Tyto separátory se používají především pro oddělení železných kovů z hliníkových třísek a tím zabezpečují čistotu zbriketovaného materiálu.

Jedním z nejdůležitějších prvků linky jsou dopravní trasy. Firma BRIKLIS vyrábí šnekové dopravníky, které umožňují bezpečnou a čisou přepravu. Mohou tak individuálně reagovat na podmínky provozu zákazníka. Velmi často se používají dvoušnekové dopravníky, které jsou schopné dopravit materiál obsahující příměs dlouhých třísek nebo velkých kusů. Součástí technologické linky může být i sestava záchytných van a čerpadel na zachycení vytékající chladicí kapaliny ze zpracovávaných třísek. Zachycená kapalina se po přefiltrování může vrátit do výrobního procesu, což v případě oleje má velmi příznivý dopad na návratnost celé technologie briketování.

Schopnost navrhnout, vyrobit a dodat celou technologii potřebnou pro proces briketování je významnou konkurenční výhodou společnosti BRIKLIS. Společnost staví preciznost provedení, vysokou technickou úroveň zařízení a individuální přístup na první místo. To dokládá i to, že se opravdu starají o své zákazníky i po instalaci zařízení a působí jako poradenská firma či technická pomoc v případě hledání dalších příležitostí k úsporám a zvýšení zisku využitím vlastního odpadu.