Další krok na cestě za snižováním nákladů – výklopné zařízení

Lis iSwarf 550-15 s výklopným zařízením

V závodě Alusak v Kroměříži zpracovává firma SAKER neželezné kovy technologií tavení v pecních agregátech. Výsledným produktem jsou hliníkové slitiny ve formě tzv. housek (Al ingotů), určených jako vstupní materiál do tavících pecí sléváren neželezných kovů. Provozují zde i několik typů briketovacích lisů. Na otázky, zda briketovací lisy pomáhají snižovat náklady a jaké další přínosy tato technologie přináší, nám odpověděl Ing. Petr Hudec, projektový inženýr společnosti Saker.

Volné hliníkové třísky s vlhkostí přes 7 % nelze efektivně tavit, protože ztráta propalem je příliš vysoká. Z tohoto důvodu je nutno třísky předem upravit odstřeďováním, briketováním, sušením nebo optimálně kombinovat uvedené způsoby úpravy. Pro naši výrobu nakupujeme jak neupravené hliníkové třísky, tak i třísky odstředěné, vysušené. Neupravené třísky si pak sami, podle druhu materiálu, sušíme a briketujeme. U většiny  námi zpracovávaných třísek  je rozdíl ve výtěžnosti 3 až 5%  ve prospěch zbriketovaných třísek. U třísek pouze odstřeďovaných je průměrná výtěžnost 82 – 83 %, u třísek zbriketovaných se pak dosahuje výtěžnosti 85 – 88 %. Při zpracování neupravených třísek se vstupní vlhkostí cca 20-25% dosáhneme sušením nebo briketováním srovnatelné zbytkové vlhkosti 5 – 6%. Skutečná výsledná hodnota je však samozřejmě závislá na druhu třísek. Dalším důležitým faktorem při úpravě volných třísek briketováním je výrazné zvýšení měrné hmotnosti.Pro vsázku materiálů do tavících pecí, v našem případě vibro-vozíkem, potřebujeme cca o 30 % delší čas pro volné třísky ve srovnání s třískami zbriketovanými. Zkrácením doby otevření víka pece o 30 % nám značně uspoří čas a především tepelnou energii, která otevřením víka pece uniká. Nezanedbatelnou výhodou jsou také výrazně nižší požadavky na skladovací prostory, které jsou pro volné třísky až 3 x větší než pro brikety. Manipulace s volnými třískami je daleko složitější a dražší než u briket. Ze všech těchto údajů vyplývá, že briketování hliníkových třísek v našem provozu jednoznačně šetří provozní náklady a přispívá k vyšší efektivitě výroby,“ popisuje ze své zkušenosti Ing Hudec.

Výklopné zařízení s max. nosností 800 kg a výškou zdvihu do max. 4 metrů

2. Systém pro manipulaci různých materiálů v nerovnoměrném množství

K jednomu briketovacímu lisu je možné dodat i dvě VZ se dvěma násypkami. Tato sestava pomáhá v procesech, kde se manipulují a briketují dva druhy různých materiálů nebo je potřebné vyklápět více kontejnerů současně. Jedna část technologie, násypka lisu a VZ 800, pracuje kontinuálně. Druhá část slouží jako zásobník méně produkovaného odpadu, který se po vyčištění dávkovacího šneku lisu odděleně zpracovává. Druhá část může také sloužit jako rezerva pro zvýšení produkce odpadu v době navýšení výroby, aby se zabránilo prostojům při manipulaci s kontejnery.

VZ 800 splňuje náročné bezpečnostní normy

VZ je vybaveno bezpečnostními prvky se světelnou signalizací. Zařízení je možné doplnit úkapovými vanami, nájezdy a protiskluzovými rošty nebo zrcadlem, které umožní obsluze snadnou vizuální kontrolu prostoru vyklápění. Bezpečnost obsluhy je zajištěna integrovaným oplocením s definovanými možnostmi přístupu do pracovního prostoru, kde se mění jednotlivé kontejnery s vyklápěným materiálem. Další možností zabezpečení obsluhy je zajištění prostoru navážení vozíku pomocí bezpečnostní světelné závory. Toto řešení zkrátí čas zavezení vozíku, protože není potřebné otevírat a zavírat dveře oplocení.

Jednoduchá obsluha

Obsluha VZ vymění prázdný kontejner v pracovním prostoru vyklápěcího zařízení za plný a stisknutím tlačítka spustí proces vyklápění. Čidlo hladiny materiálu v násypce lisu automaticky spustí vyklápění kontejneru, když je násypka lisu prázdná. Briketovací lis je tímto způsobem plynule zásobován. Pokud je nový kontejner založen do výklopného zařízení dříve, než se stihne předcházející dávka materiálu slisovat, dojde po jejím vyprázdnění k automatickému vyklopení materiálu do násypky lisu bez zásahu obsluhy. Nedochází tak k prostojům při práci lisu.

Výpočet rozměrů VZ v závislosti na velikosti vozíku

Schéma výpočtu rozměrů VZ 800

Snadno modifikovatelné konstrukční řešení výklopného zařízení umožňuje jeho přizpůsobení přepravním kontejnerům jednotlivých zákazníků a požadované výšce vyklápění. Rozměry výklopného zařízeníse vypočítají podle rozměrového schématu. Celková výška VZ 800 je určena základní konstrukční výškou 500 mm, ke které se přičte požadovaná výklopná výška H a úhlopříčka vyklápěného kontejneru X. Celková délka VZ je dána výškou B a délkou A vyklápěného kontejneru. Celková šířka je úměrná šířce C vyklápěného kontejneru.

Vyklápění kontejnerů pomocí výklopného zařízení je ekologické a bezpečnější než vyklápění pomocí vysokozdvižného vozíku. Příkon VZ je nízký, jeho provoz je levný, ušetří pracovní sílu a pohonné hmoty. Firma BRIKLIS vám nabízí bezpečné, bezobslužné a komplexní řešením vašich procesů. V tomto roce 2016 slaví 25 let své úspěšné existence.