Efektívna údržba nového veku

Smerovanie a trendy v údržbe sú jasné. Žijeme v takzvanej Google dobe - „google age“ kedy sme nútení vedieť sa rýchlo zorientovať a nájsť správne informácie. Údržba sa začína vnímať komplexnejšie a začínajú sa zavádzať čoraz viac sofistikovanejšie metódy a postupy na diagnostiku a riešenie problémov zariadení.

Po zažehnanej finančnej kríze sa začína otvárať trh práce a väčšina firiem sa stále snaží znižovať nepriame náklady výroby, ktorými náklady na údržbu určite sú.

Odliv kvalifikovaných odborníkov je potrebné čo najrýchlejšie nahradiť novými zväčša čerstvými absolventmi, ktorých treba naučiť od odborných znalostí až po správne pracovné návyky.

Taktiež straty spojené s prestojmi sa musia udržať na nízkej úrovni. Znižovanie nákladov a zvyšovanie produktivity preto úzko súvisí s rýchlou a efektívnou údržbou.

Na základe týchto požiadaviek vzkrsla myšlienka vytvorenia „maintenance portálu“, ktorý by pokrýval tie najnutnejšie a najdôležitejšie potreby údržby.

Ako to funguje?

Obr.1 Všeobecná schéma systému

Po technickej stránke sa systém skladá zo servera s mySQL databázou, apache web servom a ostatnými aplikáciami určenými na zber a následne spracovanie dát. Server je súčasťou intranetovej siete, v ktorej sú pripojené technologické zariadenia, stavové PDP obrazovky a terminály a wifi pre pripojenie tabletov. Zber informácii môže byť realizovaný cez PLC (napr. pomocou modulu MDA systému Siemens), web rozhraním alebo posielaním telegramov cez ftp.

Aj keď schéma znázorňuje zapojenie všetkých zariadení do jednej siete, v praxi je to realizované pomocou oddelených sietí, a to zvlášť pre výrobné zariadenia a zvlášť pre užívateľské pripojenie.

Samozrejmosťou je veľký dôraz na bezpečnosť, kde jednotlivé toky dát prechádzajú cez prísne zabezpečené a šifrované kanály.

Z aplikačnej stránky sa maintenance portal rozdeľuje do štyroch modulov:

Obr. 2: Mobilná verzia Maintenance portalu

1. Systém volania údržby / Call Maintenance

Prvý z modulov je Systém volania údržby, ktorý som bližšie opísal v článku „Automatické volanie údržby šetrí každú sekundu“ [1] a je už niekoľko rokov aplikovaný na motorárňach v Kia Motors Slovakia, s.r.o. Znížili sa ním reakčné časy údržby z priblížne 10 minút na niečo málo cez 2 minúty.

Podstata je v tom, že pri probléme na zariadení a to najmä vo väčších prevádzkach, alebo kde sa dbá na rýchlu reakcie-schopnosť, obslužný personál nie je nútený hľadať údržbára respektíve navštíviť kanceláriu údržby. Stlačením jedného tlačidla na obslužnom panely si privolá adekvátnu pomoc. Tým je informácia či už prostredníctvom PLC, web alebo ftp rozhrania prenesená a spracovaná servom. Na základe určených kritérií je vygenerovaná automatická zvuková hláška, ktorá je pomocou zostrojeného prevodníka prehraná do údržbárskych vysielačiek. Neskôr, potom čo údržbár dorazí k zariadeniu, stlačí druhé tlačidlo, ktoré informuje systém, že sa začala oprava zariadenia. Stlačením tretieho tlačidla ukončuje samotnú opravu.

Na základe takto získanej informácie sú pracovníci údržby schopní efektívne rozdeliť svoje schopnosti a v čo najkratšom čase zareagovať. Taktiež má vedenie spoločnosti neustály prehľad o aktuálnom stave technologickej linky.

2. Sledovanie prestojov / Downtime reporting

Záznam prestojov zo systému volania údržby bol síce veľmi nápomocný, avšak stále absentovala informácia, podľa ktorej by sa pri spätnej analýze predišlo opakovaniu sa problému a k jeho skoršiemu vyriešeniu.

Preto v module sledovania prestojov je možné ku jednotlivým záznamom volania údržby zadať opis daného problému, jeho dôvody, nápravné opatrenia, zmenené strojné parametre, prípadne priložiť obrázky a iné súbory. Na ich základe je možné vytvárať analýzy a hlavne, ak sú záznamy úplné je možné použiť ich na ďalšie vzdelávanie pracovníkov údržby.

Takto spracované dáta sa dajú taktiež zobraziť na operačnom panely stroja, alebo na údržbárskom tablete a môžu slúžiť ako tzv. denník stroja. Pomocou neho obsluha stroja aj údržba vidia aké opravy a zmeny parametrov na stroji boli vykonáné. Eliminuje sa tým strata informácii pri viac zmennej prevádzke.

3. Návody a ťaháky / Guides and manuals

Určite sa každý vedúci údržby niekedy stretol s otázkami typu: Ako zabezpečiť vzdelanosť v tíme na postačujúcej úrovni? Ako zamedziť prestojom z dôvodu neznalosti postupu pri novej alebo opakovanej oprave? Či ako rýchlo zapracovať nových pracovníkov?

Okrem iných, to boli tie správne podnety, na základe ktorých vznikol modul návodov. Zhromažďujú a vytvárajú sa v ňom diagnosticko-inštruktážne návody o rôznych podsystémoch, prípadne postupoch opráv. Je tu možnosť nahrávania už vytvorených pdf návodov alebo využitím webového interaktívneho editoru vytvárať rýchlo a jednoducho nové návody.

Ďalšou nemenej podstatnou výhodou je to, že každý takýto návod sa dá označiť (tagging) podľa kľúčových slov, technológie pre ktorý je určený, prípadne podľa výrobcu daného zariadenia. Následne je oveľa jednoduchšie a hlavne rýchlejšie nájsť ten správny návod.

4. Systém QR kódov / QR-Code tagging

Obr. 3: Nápoveda po zosnímaní QR kódu

Posledný avšak kľúčový modul je modul QR kódov, ktorý slúži na ich vytváranie a tlačenie.

Podľa potreby je možnosť vytvorenia QR kódu pre niektorú zo skupín. Pod QR kódom stroja, sa skrývajú jeho základne informácie o parametroch a návodov k nemu priradených. Ďalším je QR kód návodu, či manuálu. Taktiež je tu možnosť vytvorenia skupiny návodov, ktoré budú zlúčené pod jeden QR kód. Tento QR kód je vhodný na označenie na špecifického miesta technológie, kde po jeho zosnímaní bude na údržbárskom tablete zobrazený súbor nápovied pre dané miesto.

Možnosti je oveľa viac

V prípade nových pracovníkov je ich jednoduchšie a hlavne rýchlejšie zapracovanie veľmi dôležité. S tabletom v ruke a postupným skenovaním QR kódov sa takýto pracovník môže rýchlejšie zapracovať a dostať do obrazu. Taktiež vytváraním kvalitných návodov a zvýšením vzdelanostnej úrovne sa eliminuje váha kľúčových ľudí, ktorí môžu byť odbremenení od mnohých stresov.

V module návodov je možnosť konfigurácie periódy, v ktorej musí byť návod údržbárom znova preštudovaný. Následne z takto preštudovaných návodov bude pár z nich automaticky náhodne vybratých aby systém mohol vytvoriť test, ktorým sa dajú preveriť znalosti každého pracovníka. Tým sa zníži pravdepodobnosť, že v prípade potreby bude daná informácia chýbať a systém návodov či QR kódov sa môže brať len ako pomoc v núdzi.

Ďalšou možnosťou je TPM s použitím QR kódov, kde sa na ťažko dostupné miesto a hlavne technologicky strategické nalepí QR kód. Po jeho zosnímaní pomocou PDA zariadenia alebo tabletu je zaznamenaná vykonaná dôležitá preventívna úloha. Zamedzí sa tak situácii, kedy pracovník z pohodlnosti dôležitú kontrolu podcenil a nevykonal.

Nápadov je stále dosť, preto uvidíme čo nám prinesie budúcnosť.

Ing. Ján Hric

Email: jan.hric@mportal.sk
Web: http://www.mportal.sk

LITERATÚRA:
[1] – AUTOMOBIL INDUSTRY : Automatické volanie údržby šetrí každú sekundu, Ján Hric, číslo 1 / 2011, ročník VII., strana 12-13