Jak vybírat výrobce/dodavatele neosazených DPS zvláště pro hromadnou výrobu

DPS jsou kritickou součástí elektronických systémů pro svou jedinečnost, na rozdíl od ostatních komponentů, které jsou svým velkým množstvím odběratelů pod veřejnou kontrolou. DPS jsou také dominantní komponentou v elektrotechnických sestavách, protože se v nich sdružuje a zhodnocuje práce lidí mnoha profesí vykonané ještě před jejich konstrukcí a návrhem. Řada profesí pak pracuje s DPS po jejich výrobě a očekává jejich standardní chování a vlastnosti z projektové dokumentace.

Teprve čas prověří komplexní kvalitu odvedené práce. Nejlepší (z pohledu konstruktéra) je, když o nich dále nevíme, žijí si svým životem v předepsaných kolejích až do své předem plánované řízené likvidace. Elektrotechnické produkty přitom prochází třemi rozdílnými údobími: vývojovou fází, zkušební výrobou a konečně hromadnou produkcí. Pro hledaný úspěch uvažujeme s předstihem (nadhledem) – musíme znát odpovědi ještě před spuštěním výroby. Vhodně vybraný výrobce nám dodá, s minimalizovanými riziky, kvalitní a ověřené DPS pro navazující plánované procesy naší práce.

Jak diskutovanému výběru porozumět? Začněme.

O hromadné výrobě desek plošných spojů

Desky plošných spojů jsou vyráběny v širokém rozsahu jejich určení, od relativně jednoduchých s použitím nenáročných materiálů a odpovídajícími výrobními technologiemi i kontrolními mechanizmy až po materiálově a technologicky složité struktury s vyspělými systémy kontrol jejich spolehlivé výroby.

Výrobní linky továren hromadné výroby DPS jsou obvykle specializovány na určitý segment typu DPS. Účelem je získat řízenou výrobu nejvyšší technické kvality za konkurenční (a lepší) ceny, ve velkém množství produktu a v co nejkratším čase dodacích termínů.

Naším cílem je nalézt výrobce typů DPS s odpovídajícím obchodním modelem (zaměřením), s výrobním vybavením a procesem i technickou podporou zákazníkovi, jenž odpovídá našim požadavkům a potřebám. Snažíme se přitom porozumět charakteristice každého výrobce pro nejlepší výsledek našich potřeb.

A také obráceně; výrobce potřebuje porozumět (musí toho být schopen!) charakteristikám DPS, které od něho požadujeme. Základem je naše dobře zpracovaná výrobní dokumentace s důrazem na technická fakta uvedená ve Výkrese Výsledném.

Případně zhoršené vlastnosti dodaných DPS (třeba za rok i déle) jsou často způsobeny i skutečností, že obchodníci druhé a další vlny nemají potřebné Know-how o limitech výroby a odsouhlasí navrhované změny u dodavatele i nevhodného. Volně vyjádřeno, jdou hlavně po nižší nákupní ceně. Jsou obchodníci k DPS odpovědní, kteří kladou důležité otázky v pravou chvíli, ale i tací, kteří jsou k potřebám plošných spojů hodně vzdálení.

Z toho vyplývá důležitost vedení a vzdělávání obchodníků v podnikající společnosti, jejich pravidelné doškolování a cvičení pro správu dodávek DPS. Při neřízené práci obchodní skupiny může snadno dojít ke zmaření původně dobře odvedené práce.

Prvotní myšlenky k výběru dodavatele Proces výběru dodavatele je o jeho způsobilosti spolehlivě dodávat DPS v požadovaném množství, kvalitě, ve sjednaném čase, s poskytnutými garancemi, a v konkurenčních cenách. Velmi důležitá část tohoto procesu spočívá v ladění rizik zpětně na cenu.

Nakoupením nesprávně vyrobených nebo nespolehlivých DPS nepřicházíme jen o cenu neosazených desek, ale též o cenu všech osazených součástek, hodnotu montážních a kontrolních operací. Také vzniká velké množství námahy pro řešení problémů provázené dalšími nákladovými položkami. Podceněním výběru dodavatele dochází již během výroby zkušebních vzorků ke zpoždění vývojových prací a ohrožení termínů předání DPS k hromadné výrobě. Opět přicházíme o nemalé finanční prostředky, ale také ohrožujeme pozici společnosti na trhu. Nevybírejme proto dodavatele jen na základě ceny neosazených DPS.

Mluvíme-li o cenách, vždy musíme vědět, zda je to cena „na výstupní bráně“ výrobního závodu dodavatele, nebo cena s pojištěním desek dodaných na místo určení kdekoliv na světě ve stanovenou dobu, množství a kvalitě. Cena DPS tak může mít rozdílnou hodnotu i povahu.

Způsobilost k výrobě určitého typu DPS prokazuje výrobce příslušnými certifikáty. Certifikát je velmi důležitý pro otevření cesty k nejnáročnějším klientům, kde pro vybraná průmyslová odvětví je striktně vyžadován. Jejich získání není snadné ani levné. Výrobce s certifikátem je oprávněn užít logo normy se svým jedinečným registračním číslem na výrobku. Certifikát ale není zaklínadlo ani automatický důkaz kvality. I výrobce bez příslušného certifikátu může dodávat velmi precizní produkty. Vždy rozhoduje dlouhodobá kvalita dodávaných DPS konkrétního výrobce.

Velký rozdíl mezi výrobci tvoří kvalifikace pracovníků v procesních krocích výroby. Kvalifikovaní lidé mohou odvádět preciznější výrobky, i když mají skromnější vybavení. Obráceně to ovšem není zárukou kvality. Skutečností je, že výrobce s velmi dobrým strojním vybavením a nejlepšími kontrolními systémy ještě nezaručuje garanci kvalitních dodávek DPS.

Úspěšnější bude výrobce, jehož výrobní procesy jsou více robustnější a komplexnější, než naše DPS vyžadují. To tvoří základ záruky nejnižších cenových nákladů na rozdíl od nesprávně vybraných výrobců. Podstatný vliv na dosažení nejnižší možné ceny má také výtěžnost DPS z výrobního přířezu, kterou ovlivňujeme optimálně navrženým uživatelským panelem [1].

Rizika spojená s volbou nesprávného výrobce/ dodavatele

Rizika spojená s nesprávně zvoleným výrobcem představují dvě skupiny závad. První skupinu tvoří vady, které poznáme při přejímce DPS nebo při provádění montážních a kontrolních operací. Druhá skupina závad DPS se projeví až po delším čase. Projeví se nečekaně u zákazníka v ostrém provozu, přestože desky prošly testy a kontrolními systémy. Důsledky jsou srovnatelné se smrtícím výstřelem, cena k přežití je pak vysoká.

Příčinou může být nesprávná volba výrobce, ale také náš přílišný hlad po nejnižší ceně; podceněním rizik a dobře míněných rad i doporučení výrobce neosazených DPS. Jsou-li rizika velmi vážná a zjevně opodstatněná, pak dobře vybraný výrobce může takovou zakázku i odmítnout.

Nesprávný výrobce neznamená špatný výrobce! Pouze je pro naše záměry méně vhodný nebo zcela nevhodný.

Při diskuzích o výběru dodavatele je potřeba dohodnout návštěvu – exkurzi. Nejlepší a důležité je vnímat vlastními smysly průběh výroby v jednotlivých technologických krocích (samozřejmě kam můžeme – do čistých prostor exkurze nepatří) a nahlédnout tak říkajíc pod pokličku.

Dodavatel, který by nás informoval pouze v konferenční místnosti s videotechnikou bez možnosti přímého kontaktu s nabízenou produkcí desek a výrobního prostředí, budí pochybnosti.

Průvodce exkurzí nám ochotně ukáže jednotlivé fáze výroby, s ukázkami na skutečných, rozpracovaných DPS a také zodpoví naše otázky. Ptáme se na kritické momenty výroby a způsob jejich kontroly. Exkurze zpravidla začíná pracovištěm CAM, kde je ukázáno, co se děje s daty přicházejícími od zákazníků. To může být velkým poučením pro konstruktéra DPS, protože úspěch a dosažení bezproblémové výroby a nejnižší ceny je podmíněn bezchybným návrhem DPS v souladu s normami specifikující vlastnosti návrhu DPS a použitých materiálů.

Na portfoliu ukázaných vyrobených desek si všímáme v první řadě míst, která bývají častou příčinnou možných poruch. Soubor těchto míst závisí na typu desky, kterou sledujeme. Patří mezi ně například pokovení otvorů, hladkost a tloušťka nakovení, čistota v otvorech, registrace motivů, umístění středů otvorů v ploškách spojového obrazce, kvalita nepájivé masky, kvalita servisního potisku, kvalita finálního pokovení, čistota desek, povrch obrobených koncových hran a také průhyb a zkroucení DPS.

Monitorujeme ovšem i již své zavedené výrobce. Důvodem je fakt, že případné personální změny, nebo změny obchodních záměrů mohou ovlivnit požadovanou kvalitu DPS v náš neprospěch.

Obchodní a inženýrská podpora zákazníkovi při vývoji návrhu DPS

Důležitou složkou přidané hodnoty při výrobě DPS zákazníkovi výrobcem je jeho podpora při výběru materiálů, při kontrole správnosti návrhu DPS ověřením optimální vyrobitelnosti a poskytnutí dalších technických rad k situacím, které nejsou obvyklé a vývojový tým DPS je tak nemusí dobře znát. Tyto rady výrobce jsou z jeho každodenního chleba v oboru. Přinášejí zákazníkovi odstranění nebo snížení rizik ve výrobním procesu a zvýšení hodnoty produktu.

Inženýrská podpora od výrobce přichází také formou otázek o stavbě poptávané DPS, o její celistvosti a úplnosti. Je nezbytné dobře chápat, k čemu dotaz směřuje, co řeší a věnovat až vyčerpávající pozornost formulaci odpovědi. Žádné polovičatosti nepřicházejí v úvahu. Mohli bychom tak odmítnout správně cílenou radu a poškodit své zájmy.

Webové stránky výrobců/dodavatelů také přináší velké množství informací, se kterými uspořádaně pracujeme.

Shrnutí

Výběr vhodného výrobce pro naše záměry je dialog s lidmi, kteří o výrobě DPS hodně vědí. Připravenost v oblasti obchodní i technické posouvá jednání rychle k věcnosti a výrobce ocení, jsme-li schopni odpovídat na jeho otázky hodnotně.

Se vzrůstajícím objemem DPS, které poptáváme, význam promyšleného výběru dodavatele roste, stejně tak všude přítomná rizika nesprávného rozhodnutí přináší větší ztráty.

Správně vybraný vhodný výrobce má cenu zlata.

 Vlastimil Obr

Užité prameny: [1] Vlastimil Obr, Stavíme uživatelský panel desek plošných spojů, EEM (Electronic Engineering Magazine), 1, 2017, 12–15