Mechanický regulátor teploty formy

Jak udržet konstantní teplotu forem během lisování? To je otázka, se kterou se potýká řada lisoven. Obecně byly dva způsoby řešení – buď se teplota formy neřešila a chladilo se na nejnižší možnou teplotu, včetně všech negativních průvodních jevů, jako jsou nekorektní rozměry, vysoké napětí ve výlisku, nebo problémy s povrchem atd.

Druhou variantou pak bylo zakoupení drahého temperačního přístroje, který ovšem v některých provedeních má problémy udržet konstantní teplotu formy například při přerušení výroby. Navíc se jedná o přístroje a aktivním výhřevem, tedy spotřebou elektrické energie. Na trhu je velké množství regulátorů teploty formy. Jedná se o různé systémy řízení teploty ať již pomocí vody, nebo temperaci pomocí oleje na vyšší teploty.

Třetí možností v tuto chvíli je aplikace regulačního teplotního ventilu, která na Český a Slovenský trh dodává firma JAN SVOBODA s.r.o.

Mechanický regulátor teploty formy firmy Smartflow se ovšem zcela vymyká zavedeným postupům a nabízí unikátní možnosti řízení teploty.

Systém mechanické regulace funguje bez elektrické energie, čímž snižuje ekonomickou náročnost výroby a navíc minimalizuje průtoky vody tak, aby lisovna šetřila finanční prostředky potřebné na korektní a opakovatelné technologické postupy.

Je nutné si uvědomit, že při vstřikování plastů od formy předává roztavený plastový materiál formě teplo, které se následně odvádí přes do chladící vody.

Mechanický regulátor snímá teplotu výstupní vody z formy a dle potřeby omezuje, nebo naopak zvedá průtok vody tak, aby byla dodržena teplota formy předepsaná výrobcem plastového materiálu. Když teplota chladící vody stoupne k maximální povolené hodnotě, systém otevře průtok a dojde k intenzivnějšímu ochlazování formy tak, aby nedošlo k přehřátí formy. Naopak pokud se teplota formy limitně blíží spodní nastavené hranici regulátor omezí průtok a tím dojde k udržení požadované teploty.

Tradiční, vysoké rychlosti turbulentního proudění běžně používané v chladících okruzích pro optimální přenos teploty z formy do chladícího média jsou v případě nasazení mechanického regulátoru teploty formy Smartflow zcela irelevantní, protože cílem není dosažení maximálního ochlazení tvaru, ale udržení stálé teploty formy. Systém (jak již bylo zmíněno) využívá efektu vyhřívání formy vstřikovaným plastem a udržuje nastavenou teplotu na výstupu tak, aby bylo dosaženo konstantní, optimální teploty pro vstřikování plastu.

Mechanický regulátor například automaticky kompenzuje teplotu vstupního chladícího média, která je odlišná nejen v různých časových období roku, ale také rozdíly ve dne a v noci.

Systém je obecně vhodný pro formy, kde je přívod vstupní vody chladnější než forma a teplota materiálu je dostatečná pro ohřev formy na požadovanou teplotu. Vstřikovaný materiál musím mít potenciál nahřát formu během krátké doby na provozní teplotu.

Aby bylo dosáhnuto co nejpřesnějšího nastavení, systém mechanické regulace teploty formy pracuje s jednotkami BTU (tedy British Thermal Unit). Tato starší jednotka, která se dodnes používá v anglicky mluvících zemí, byla v Evropě nahrazena jednotkou soustavy SI – joule. Definice této jednotky: jedná se o množství tepla potřebného ke zvýšení teploty 1 libry kapalná vody o 1F při tlaku 1 atmosféry.

Díky mechanickému regulátoru je tedy možné u některých forem výrazně ušetřit energii potřebnou na korektní temperaci a snížit tím náklady na výrobu.

Více na www.jansvoboda.cz

O firmě JAN SVOBODA
Rodinná firma JAN SVOBODA s.r.o. dodává již více jak 20 let polotovary na plasty a lehké kovy od rámů forem, sloupků, pouzder a vyhazovačů, přes hydraulické válce, horké trysky, datumovky, speciální prvky do chladících okruhů až po speciální přídavné jednotky dávkování masterbatche, čištění forem, kontrola chladících okruhů a dalších speciálních zařízení. Sortiment je vybírán tak, aby byl zaručen co nejlepší poměr cen/výkon. Firma JAN SVOBODA nabízí progresivní technologie tak, aby pokryla požadavky moderní výroby s maximálním přihlédnutím na vysokou kvalitu finálního plastového výstřiku s požadavkem minimální ceny údržby a dlouhodobé životnosti.
Přístup firmy Svoboda nejlépe vykresluje firemní heslo „Rozdíl je v kvalitě“.
 

Videopozvánku na konferenci PLASTY a FORMY 2017 najdete zde: