METAV 2018 – specializovaný veletrh výrobní techniky

U příležitosti tiskové konference k veletrhu METAV dne 26. října 2017 v Praze pronesl proslov pan Dr. Wilfried Schäfer, jednatel Sdružení německých výrobců obráběcích strojů (Verein Deutscher Werkzeugmaschinen fabriken, VDW), Frankfurt nad Mohanem.

Dr. Wilfried Schäfer, jednatel VDW

20. veletrh technologií pro kovoobrábění, který se koná od 20. do 24. února 2018 v Düsseldorfu, ukazuje v rámci jednoho organického celku kompletní řetězec tvorby hodnot v tomto průmyslovém oboru. V centru pozornosti veletrhu METAV stojí klasická témata oboru obrábění kovů – obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizace materiálových toků, počítačové technologie, průmyslová elektronika a příslušenství. Při všech velkých inovacích v oblasti výrobní techniky zůstávají tyto oblasti ústředním tématem veletrhu. Průzkumy po minulém ročníku METAVu ukázaly, že zájem návštěvníků se s velkým odstupem koncentroval především na třískové obrábění. Dvě třetiny návštěvníků se zajímaly o příslušné obráběcí stroje.

Klasické obrábění kovů a inovace si na METAVu samozřejmě neprotiřečí. Na veletrhu jsou k vidění nejnovější technologie z oblasti tradičních obráběcích technik stejně jako aktuální řešení k tématu Průmysl 4.0. Tímto ústředním tématem veletrh oslovuje četné obory, automobilový průmysl a jeho subdodavatele, dále výrobu strojů a zdravotnické techniky, letecký průmysl, elektrotechniku, elektroniku a průmysl zpracování železa, plechu a kovů obecně.

Toto stěžejní téma veletrhu je nejrozmanitějšími způsoby propojené s tématickými prostory, tzv. „areas“, které byly úspěšně zavedeny s novou koncepcí METAVu v roce 2016. Veletrh tak ve svém areálu zhuštěně zobrazuje celou realitu moderní průmyslové výroby. Dva tématické prostory se věnují speciálním tématům výrobní techniky, dva další se soustřeďují na speciální obory.

Kvalitní procesy nabývají ještě více na významu

Téma kvality je neoddělitelně spojené s průmyslovou výrobou. Jen ten, kdo dokáže svým zákazníkům spolehlivě a trvale dodávat vysoce kvalitní produkty, má šanci dlouhodobě obstát na trhu. Výrobní společnosti pak musí patřičně ovládat všechny součásti procesu řízení kvality, od měření přes vyhodnocování dat až po řízení procesů a kontrolu kvality. Ve věku digitální transformace tyto kategorie ještě více nabývají na významu. Nosným pilířem se tu v neposlední řadě stává měřicí a zkušební technika, bez níž by například koncepce typu „smart data“ a „big data“ nebylo možno realizovat.

Digitalizace může současně povznést kvalitu procesů na zcela novou úroveň. Tématický prostor Quality Area tím pádem není uzavřený sám do sebe, nýbrž je doprovodným segmentem ústředního tématu s velmi rozmanitými synergickými efekty. Jinak formulováno: témata kolem kvality jsou jako základ vysoce kvalitních průmyslových výrobních procesů neodmyslitelná od ústředního tématu veletrhu METAV. Quality Area nabízí zákazníkům přehled přes celé spektrum měřicí a zkušební techniky, včetně systémů pro řízení kvality a vyhodnocovacích systémů.

Zajištění kvality je přitom více než pouze technické téma, zaujímá centrální roli v organizaci procesů a ve strukturách firem. V tomto světle získal veletrh METAV 2018 za partnery Německou společnost pro kvalitu (Deutsche Gesellschaft für Qualität, DGQ) a Německou společnost pro certifi kaci managementových systémů (Deutsche Gesellschaft zur Zertifi zierung von Managementsystemen, DQS), které na veletrhu nabízejí workshop k řízení kvality.

Dalšími partnery tématického prostoru Quality Area jsou Odborný svaz měření a zkušebnictví v rámci VDMA (Fachverband Messen und Prüfen im VDMA) a laboratoř obráběcích strojů univerzity RWTH v Cáchách.

Aditivní technologie dorazily do výrobních hal

Již v roce 2014 demonstroval veletrh METAV význam aditivní výroby, i když to tehdy bylo jen několik vystavovatelů, kteří se prezentovali se svými řešeními pro 3D tisk a podobné technologie. V minulých letech zájem o aditivní výrobu významně narostl, protože tyto technologie lze nyní začleňovat do průmyslových aplikací stabilněji.

Již při ročníku METAV 2016 uváděla třetina návštěvníků, že aditivní technologie používá nebo na jejich nasazení konkrétně pracuje. V mezičase technologie aditivní výroby (additive manufacturing, AM) získala pevné místo ve výrobních provozech. Právě v malosériové průmyslové výrobě nebo u obzvlášť náročných speciálních řešení ukazují aditivní technologie své silné stránky, když umožňují realizaci nových designérských nápadů i nově koncipovaných produktů s novými funkcemi. Reálnými se stávají vysoce komplexní geometrie, které by tradičními technologiemi nebylo možno vyrobit, nebo pouze za cenu velkých nákladů.Při všech těchto přednostech se na aditivní technologie nesmí nahlížet izolovaně od klasického kovoobrábění. Spíše představují vynikající doplněk, který se zařazuje do celé šíře procesního řetězce – i když vždy jsou nutné dokončující mechanické operace. Právě toto demonstrují četní vystavovatelé, kteří sázejí na hybridní stroje – tedy výrobní techniku, která kombinuje aditivní a třískovou technologii.

Additive Manufacturing Area veletrhu METAV se proto nechápe jako uzavřený prostor, nýbrž jako rozšíření tradičního zpracování kovů. K vidění je tam celé spektrum aditivních technologií včetně materiálů a služeb kolem 3D-tisku. Při celkovém pohledu na veletrh je zřejmé také úzké propojení s dalšími technologickými kroky při zpracování kovů, především oblastí CAD a simulace, dokončování, měřicí techniky pro výrobu a zajištění kvality.

Také v roce 2018 bude veletrh METAV demonstrovat rostoucí význam aditivních technologií pro výrobní techniku, a to v podobě přední B2B-konference této oblasti. Pořadatelská společnost Rising Media na veletrhu opět uspořádá svou konferenci Inside 3D Printing.

Odlévání a vstřikování žije z vysoce kvalitní výrobní techniky

„Moulding“, obor odlévání a vstřikování, resp. výroba potřebných nástrojů, forem a modelů je další stálou oblastí aplikace kovoobrábění – a tím jako tématický prostor s úzkým vztahem k uživatelům více než samozřejmý pro veletrh METAV. Současně se považuje za jednu z nejnáročnějších aplikačních oblastí v rámci zpracování kovů.

Nároky na přesnost a kvalitu jsou vysloveně vysoké, což popohání inovace v této oblasti: vedle tradičních technologií se objevují stále nové výrobní technologie, například laserové zhotovení jemných designových povrchových struktur.

Jaké nároky se kladou a jak se dají vyřešit pomocí inovativní výrobní techniky, je proto ústředním předmětem tématického prostoru Moulding Area – také však ústředního tématu veletrhu METAV. Vysoké kvality lze ve výrobě forem koneckonců dosáhnout pouze vysoce kvalitními řešeními z oblasti výrobní techniky. Veletrh METAV proto soustřeďuje celý řetězec tvorby hodnot ve výrobě nástrojů a forem do jediné akce a přivádí pod jednu střechu pro tento obor tak důležité výrobce obráběcích strojů a přesných nástrojů, také však společnosti z oblasti počítačových technologií.

Četné aplikace navíc kladou vysoké požadavky na průmyslový design. Svaz německých průmyslových designérů (Industriedesignerverband, VDID) proto nabízí v Moulding Area odborným návštěvníkům důležité impulzy pro jejich design.

Dalšími partnery jsou Specializovaná oddělení výroby nástrojů v Odborném svazu přesných nástrojů (Fachabteilung Werkzeugbau im Fachverband Präzisionswerkzeuge) v rámci VDMA a Spolkový svaz výrobců modelů a forem (Bundesverband der Modell- und Formenbauer).

Zdravotnická technika motorem inovací

Vysoké nároky na kvalitu produkce klade i druhý, na konkrétní uživatele zaměřený tématický prostor veletrhu METAV – Medical Area. Zdravotnická technika se přitom jako volba nabízela ze dvou důvodů. Na jedné straně je se svými vysokými nároky a obrovským inovačním potenciálem motorem technologického pokroku v oblasti výrobní techniky. Ne bezdůvodně obsazuje přední místa co do přihlašování patentů po celém světě. Na druhé straně je segmentem s vynikajícími dlouhodobými perspektivami na trzích. Demografický vývoj světového obyvatelstva podporuje růst poptávky, v tom především rostoucí průměrný věk v průmyslových zemích a rostoucí životní úroveň v mnohých prahových zemích.Partnerem tématického prostoru Medical Area je v roce 2018 Pracovní společenství zdravotnická techniky (Arbeitsgemeinschaft Medizin-technik) v rámci VDMA.

Celý řetězec tvorby hodnot ve společné souhře

Jak stěžejní téma veletrhu METAV – výrobní technika – souzní s různými tématickými prostory, názorně ukazuje příklad zdravotnické techniky. Tam se zpravidla vyrábějí produkty, které kladou nejvyšší nároky na přesnost a kvalitu – a to od začátku řetězce až po jeho konec. Tyto výrobky mnohdy spojují kovové díly s plastovými, které zase vyrábějí uživatelé z oblasti výroby nástrojů a forem a jejichž výroba je odkázaná na obráběcí stroje. Komponenty zdravotnické techniky se stejně tak vyrábějí i aditivními technologiemi, takže je zřejmé i propojení s Additive Manufacturing Area. A nakonec celý výrobní proces klade značné nároky na řízení kvality. Nejen že je nutno vyrábět vysoce přesné, spolehlivé produkty, také právní a hygienické standardy pro použité stroje jsou enormní – a tím pádem propojené s kompetencemi zastoupenými v Quality Area. METAV 2018 tak opět nabízí velké portfolio výrobní techniky na jediném veletrhu a je tak atraktivním místem setkání pro vystavovatele a zákazníky z četných výrobních oborů.

Silné dějiště inovací na severozápadě

Stručně shrnuto: veletrh METAV je přehlídkou řešení pro výrobu, která vrchovatě splňuje své heslo „Power Your Business“. METAV umožňuje seznámit se s trendy, které zítra budou určovat business. Pro 20. ročník tohoto veletrhu technologií pro zpracování kovů hovoří ještě další argumenty. Místo konání veletrhu Düsseldorf leží uprostřed Severního Porýní-Vestfálska, nejkoncentrovanějšího průmyslového regionu na sever od Mohanu. Obzvlášť strojírenství je zde tradičně silné. Tento obor zaměstnává v Severním Porýní-Vestfálsku více než 200000 pracovníků a je tak největším průmyslovým zaměstnavatelem této spolkové země. Necelá pětina německého strojírenského obratu je vytvářena právě v Severním Porýní-Vestfálsku. Geografická blízkost veletrhu METAV k průmyslovému srdci severozápadu dělá z tohoto veletrhu atraktivní a komfortní místo setkávání výrobců i uživatelů z tohoto regionu. Tradičně silně zastoupené jsou sousedící země Beneluxu i relativně blízké skandinávské státy. Kvalita návštěvníků je přitom vysoká: v roce 2016 uvádělo 63 procent z nich, že mají vliv na rozhodování o nákupech.

METAV vystihuje potřeby praktiků

Více než kdykoliv dřív dnes průmysl žije z inovací. Digitální transformace urychlila inovační cykly tak, jak by si to před pouhou jednou generací sotvakdo dokázal představit. Model „myslitel-průkopník“ v podniku proto rychle stárne: kdo dnes chce participovat na technologické špičce, je odkázaný na uvolnění inovačního potenciálu celého personálu. Pracovníci musí být technologicky aktivní a myslet na úrovni moderní doby. Toho, kdo inovace dnes ještě považuje výhradně za úkol vedení firmy, by už brzo mohla dohnat realita trhů. Patřičně důležité je zakotvit v továrních halách kompetence a „čich“ na technologické trendy. I zde může METAV bodovat. Téměř 40 procent návštěvníků pochází z oblasti technologií, výroby nebo kontroly kvality. Vystavovatelé tak mají navíc možnost oslovit přímo praktiky ze závodů – a jejich názory a zkušenost z mnoha společností mají bez diskuse citelný vliv na pořizovací procesy.

Veletrh METAV: blízko trhu i inovací

Veletrh METAV vytváří velké propojení mezi četnými aspekty výrobní techniky. Jeho jádrem zůstává celé spektrum oblasti zpracování kovů, oblast, která díky digitální transformaci získala na značném inovačním potenciálu. Současně METAV ukazuje propojení s četnými sousedícími tématy průmyslu, které směrodatným způsobem spoluutvářejí výrobní techniku, a to v době, kdy Průmysl 4.0 nutí přemýšlet o tvorbě hodnot stále komplexněji, v souvislostech a propojeních.

Ekonomicky spadá METAV 2018 do velmi slibného období. Indikátory nálady v evropském prostoru se zřetelně zlepšily. Index manažerů nákupu v eurozóně vykazoval v září 2017 hodnotu 58,1 bodů a ležel tak o téměř šest bodů nad hodnotou stejného měsíce loňského roku. Pro výrobu celé ekonomiky lze tím pádem očekávat velkou dynamiku. Současně dosahuje celkově důvěra spotřebitelů v eurozóně nejvyšší hodnoty od léta 2007. Politické nejistoty po referendu o brexitu a volbě prezidenta v USA opět kontinuálně ustupují. Kladně se vedle expanzivní monetární politiky projevuje i stále lepší situace na pracovním trhu. Dnes již velmi vysoké vytížení kapacit by mohlo motivovat podniky k velkému rozmachu investičních aktivit. Průmysl obráběcích strojů tak profi tuje z tohoto pozitivního klimatu v celé ekonomice. Potřeba obráběcích strojů se v Evropě pohybuje na stabilně vysoké úrovni, pro rok 2018 se očekává nárůst o 4,1 procenta.Česká republika na špičce ekonomického růstu v EUČeská ekonomika zůstává na růstovém kurzu, poháněném především silnou poptávkou domácností. Také ochota investovat je u společností i ve veřejném sektoru velká. Ekonomický růst je aktuálně nejdynamičtější v celé EU, pro rok 2017 se předpovídá 4,6 procenta. Zaměstnanost a příjmy dále rostou. S tím je ovšem spojen i stále větší nedostatek kvalifi kovaných pracovníků, s nímž se fi rmy musí vyrovnat automatizací svých výrobních procesů: čtyři z pěti podniků již očekávají dopady digitalizace na jejich výrobu, vpřed zde kráčí především automobilový průmysl.Spolu s celkově dobrou ekonomickou situací rostou i investice nejdůležitějších oborů odebírajících obráběcí stroje. Společnost Oxford Economics, partner VDW pro otázky prognostiky, očekává pro rok 2017 růst o téměř 6 procent, se stabilizací na 5 procentech v dalším roce. Neohroženě na předních místech zde stojí výrobci jemné mechaniky a optiky, za nimiž následuje elektrotechnický průmysl. Dobré klima se odráží i na potřebě obráběcích strojů, jejichž odbyt má v roce 2017 vzrůst o 4,7 procenta a v roce 2018 dokonce o 5,7 procent.Tyto požadavky jsou z větší části pokrývány z Německa, které reprezentuje téměř 47 procent celkového dovozu. Dokonce Itálie na druhém místě zde nedosahuje ani 10 procent. Navzdory lehkému poklesu v prvním pololetí 2017 dodali němečtí výrobci obráběcích strojů výrobky v hodnotě 139 mil. eur, v tom především díly a příslušenství, obráběcí centra a soustruhy. Recipročně je Německo nejdůležitějším odběratelským trhem pro české výrobce obráběcích strojů, zhruba 30 procent jejich exportů jde do Německa. Čeští dodavatelé jsou žádaní především v oblasti brousicích strojů. Samozřejmě zde hraje roli i propojení s německými mateřskými společnostmi.

Právě potřeba dovybavit se v oblasti automatizace a digitální transformace dělá veletrh METAV pro české návštěvníky tak atraktivním. Tyto pojmy zde v roce 2018 hrají důležitou roli jak v případě ústředního tématu, tak i v případě dalších tématických celků.

Tyto argumenty hovoří pro METAV, stejně jako další rozpracování koncepce tohoto veletrhu, která uspěla již v roce 2016: spokojenost návštěvníků dosáhla 93 procent, a 88 procent vystavovatelů vyjádřilo po minulém ročníku přání zúčastnit se také v roce 2018.

www.metav.de

Pozadí veletrhu METAV 2018 v Düsseldorfu

Veletrh METAV 2018 – 20. mezinárodní veletrh kovoobráběcích technologií se koná od 20. do 24. února v Düsseldorfu a prezentuje kompletní spektrum výrobní techniky. Těžištěm jsou obráběcí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizace materiálových toků, počítačové technologie, průmyslová elektronika a příslušenství. K těmto oborům nově přistupují témata moulding, zdravotnická technika, aditivní výroba a kvalita, která jsou v rámci tzv. tématických prostorů (areas) s vlastní nomenklaturou pevně zakotvená v programu veletrhu METAV. K cílové skupině návštěvníků veletrhu METAV patří všechny průmyslové obory obrábějící kovy, zejména výroba strojů a zařízení, automobilový průmysl a jeho subdodavatelé, letecký a kosmický průmysl, elektrotechnický průmysl, energetická a zdravotnická technika, výroba nástrojů a forem, obrábění kovů a řemesla.