Mico Pro = Maximálně modulární kontrola proudu

Mico Pro je nový a inovativní systém od společnosti Murrelektronik pro sledování proudu. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit systémy přesně konkrétní aplikaci, což poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku při maximální úspoře prostoru. Patentované vypínací chování zajišťuje maximální disponibilitu stroje. Další výhodou je integrovaný koncept distribuce potenciálů, která výrazně redukuje instalaci v rozvaděči.

Napájecí systémy jsou srdcem strojů a zařízení. Zajišťují potřebnou energii, proto nesmí být jen tak snadno ochromeny přetížením nebo zkratem…pak hrozí zastavení strojů, výpadky výroby a vysoké náklady. Spolehlivost systémů elektrického napájení musí být vždy maximální! A proto vám představujeme Mico Pro společnosti Murrelektronik, které je zárukou spolehlivosti napájení. Inteligentní systém sledování proudu společnosti Murrelektronik důsledně sleduje všechny zátěžové a řídicí proudy a včas rozpozná kritické momenty. Mico Pro signalizuje mezní zátěže a cíleně vypíná chybové kanály, aby se zabránilo úplnému výpadku a zajistila se vysoká disponibilita stroje. Jeho vypínací chování je patentované a řídí se zásadou: „Co nejpozději, kdy je to možné, co nejdříve, kdy je to zapotřebí“.

Mico Pro také rozpoznává „přechodné chyby“; například když k přerušení vedení ve vlečném řetězu dochází pouze v určitých úhlech dráhy. Mico Pro rozpozná kapacitní spotřebiče a spouští je kontrolovaně.

Modulární konstrukce s úsporou prostoru

Mico Pro je modulární systém pro provozní napětí 12 a 24 V DC. Z mnoha modulů Mico Pro lze pro každou aplikaci vybrat vhodné komponenty a zkompletovat je bez nářadí spolu s napájecím modulem do uceleného systému. Vybírat lze přitom mezi moduly s jedním, dvěma nebo čtyřmi výstupními kanály. Jsou pouze 8, 12 nebo 24 mm široké a umožňují proto výraznou úsporu místa. Pokud použijete například systém s osmi kanály, pak je zapotřebí až o 65% méně místa než při použití jističů. S rostoucím počtem kanálů se tento percentuální poměr dále zvyšuje.

U „fixních modulů“ jsou vypínací proudy (2, 4, 6, 8, 10 a 16 A) pevně nastavené, takže jde o řešení odolné proti manipulaci. U „flexibilních modulů“ lze nastavit vypínací proud stisknutím tlačítka od 1 do 10 A, příp. od 11 do 20 A, čímž zvyšujeme flexibilitu (např. pro výrobce strojů a zařízení s přídavnými rozšířeními) a snižujeme stejnou měrou potřebu variant. Pro každou aplikaci lze nakonfigurovat Mico Pro přesně na míru, systém je neustále flexibilní. Pokud je třeba vyměnit jen jeden modul, např. z důvodu nové součásti stroje je zapotřebí jiný proud, lze výměnu provést bez nástrojů ve velmi krátkém čase. To vše poskytuje příznivý poměr nákladů a užitku.

Výrazné zjednodušení elektroinstalace v rozvaděči

Mico Pro disponuje integrovaným konceptem distribuce potenciálů pro +24V (příp. +12V) a 0V, čímž se výrazně zjednodušuje kabelová instalace v rozvaděči. Na každém kanálu jsou možnosti připojení pro +24V a 0V. Externí svorky 0V tím mají odslouženo, nulový potenciál je možné připojit přímo přes Mico Pro. To zjednodušuje instalaci, zajišťuje výrazně menší počet kabelových propojení, šetří prostor v rozvaděči a v konečném důsledku snižuje náklady. S rozšiřujícím potenciálovým modulem lze na každý kanál Mico připojit až 2 x 12 potenciálů.

Praktická manipulace

Inovativní můstkový systém, se kterým se jednotlivé komponenty propojí do jednoho celku, se snadno používá. Dvě lišty se běžnými štípačkami zkrátí přesně na správnou délku, jedním pohybem zpředu zasunou do připravených úchytů - a systém dimenzovaný na celkový proud až 40A je hotov. Připojení diagnostických a řídicích signálů se provede pomocí pružinových kontaktů integrovaných po straně. Jednotlivé vodiče lze připojit bez použití nástrojů, neboť všechny vstupy a výstupy systému jsou vybaveny pružinovými svorkami Push-In. Montáž tak trvá jen krátce a v běžícím provozu není nutná údržbová odstávka. Přední strana Mico Pro nebude nikdy zakryta kabely nebo vodiči; operátor uvidí popisky a stav LED kontrolek na první pohled.

Diagnostika na místě nebo prostřednictvím řídicí jednotky

Diagnostické funkce mají v Mico Pro velkou důležitost. Každý kanál je vybaven LED pro zobrazení stavu na přístroji a dále je možné předávat diagnostické signály do řídící jednotky. Napájecí modul Mico Pro poskytuje hromadnou diagnostiku pro celý systém, nastavitelné flexibilní moduly dodávají navíc diagnostické signály k jednotlivým kanálům.

Pro stavové LED platí: dokud je vše v pořádku, svítí zeleně. Dostane-li se hodnota na 90% nastaveného nebo přednastaveného vypínacího proudu, signalizuje LED blikáním v zelené barvě dosažení mezní oblasti („včasné varování při 90%“). K takové situaci může dojít, pokud se připojí další spotřebiče nebo se zvýší spotřeba energie již připojených spotřebičů, například v důsledku opotřebení. Při uvádění do provozu může toto včasné varování pomoci okamžitě identifikovat nesprávně dimenzované proudové obvody, Mico Pro vyšle v takovém případě navíc diagnostický signál.

Dojde-li k překročení vypínacího proudu, vypne Mico Pro obratem a cíleně postižený kanál. LED bude blikat červeně a i v tomto případě bude vyslán signál. Operátor může kanál znovu aktivovat, buď stisknutím tlačítka na místě, nebo signálem z řídicí jednotky. Pro účely údržby lze kanály vypnout také ručně. LED pak trvale svítí červeně a možnost vzdáleného zapnutí je během této doby deaktivována.

Integrovaná spínací funkce

Spínací funkce cíleně pro konkrétní kanál prostřednictvím signálu z řídicí jednotky (PLC) umožňuje u „Flex“ modulů zapínat a vypínat části zařízení. Je možné realizovat jak krátké spínací frekvence (až 10 Hz), tak i dlouhé časy; například pro vypnutí určitých úseků stroje během neprodukční doby. LED příslušného kanálu svítí během této doby oranžově.

Mico Pro lze instalovat kaskádovitě. To znamená, že na jednom kanálu Mico s vypínacím proudem více než 10 A lze připojit další stanici Mico Pro. Je-li na jejích kanálech vypínací proud výhradně do 10 A, pak je zajištěna plná selektivita a jsou vypínány nadále pouze kanály postižené zkratem nebo přetížením. Zejména pro aplikace s decentralizovanou koncepcí rozvaděče jde o významnou výhodu poměru nákladů a instalace - už jen z toho důvodu, že není zapotřebí žádný dodatečný napájecí zdroj.

Praktické funkce detailně
  • Mico Pro sleduje proud v kanálech až do 20 A v modulárním systému – inovace v modulárních systémech pro sledování proudu
  • optimální možnosti značení pro pořádek v rozvaděči
  • integrovaný měřící bod pro pohodlné měření
  • napěťově nezávislá paměť závad: ideální pro hledání závad po obnovení napětí
  • vysoké zapínací kapacity až 30mF na kanál, i při plném zatížení
  • provoz i s napájecími zdroji 5A - dosud byly nutné zdroje 10A
  • minimální vnitřní odpor, téměř žádný ztrátový výkon
  • nezávislost na teplotě
  • časově zpožděné zapnutí jednotlivých kanálů u vícekanálových modulů pro omezení proudových špiček

Pro více informací navštivte www.murrelektronik.cz