Přínosy laserového gravírování datamatrix kódů

Potřeba značit díly vždy nevzniká zadáním odběratele, či mateřské firmy, pod kterou výrobce spadá, ale mnoho firem si ji vytváří sami proto, aby do budoucna byly připraveny na zautomatizování výroby. Laserové značení je vhodné pro trvalý a nesmazatelný popis, který zaručuje možnost zpětné kontroly dílů. Po zavedení do výroby je tento systém značení téměř bezúdržbový.

Jak díl prochází jednotlivými výrobními procesy, je aktualizován jeho výrobní status. Informační systém si tak vede záznam dílu pod jeho identifikační značkou o tom, jakými procesy již díl prošel a jak úspěšně. Aby bylo možné správně zavést traceability, je nutné nejprve zajistit klíčový prvek – samotnou identifikaci dílu. Identifikace může mít mnoho různých podob a mohou na ní být kladeny rozličné požadavky. V případě automatizovaných výrob se nejčastěji využívají k identifikaci čárové kódy – ty mohu nést variabilní kódovanou informaci a mohou být jednoduše strojově čteny. V dnešní době jsou zdaleka nejpoužívanější 2D čárové kódy typu Datamatrix. Umožňují nést velké množství informací na malé ploše a obsahují algoritmus pro opravu vlastních chyb, díky čemuž mohou být načítány i při jistém stupni poškození.

Pro vytváření identifikačních značek se nejčastěji využívá laserového značení z mnoha důvodů. Prvním z nich je obrovská variabilita – vzory lze velmi jednoduše měnit a editovat, což je při značení pomocí čárových kódů potřeba, protože kód na každém dílu nese jiné informace a má tedy i jinou podobu. Zpravidla je obsah kódovaných informací posílán laseru z databáze výrobce jen těsně před tím, než se provede popis. Druhým důvodem je fakt, že laser vytváří velmi odolné až nesmazatelné popisy, protože svým působením ovlivňuje a mění materiál přímo. Zatímco v některých případech je požadavek na čitelnost identifikace dílu po celou dobu výrobního procesu, jindy musí být čitelnost zaručena po celou životnost dílu, aby byl díl rozpoznatelný i při jeho případné reklamaci. Mezi obrovské výhody pro provoz laseru patří v neposlední řadě i jeho bezúdržbovost a absence jakéhokoli spotřebního materiálu.

V případě, že má být díl po označení vystaven povrchové úpravě, je vytvořit popis do materiálu naopak co nejhlouběji, aby byl čitelný i po ní – pro tuto operaci se používá metoda tzv. laserového gravírování, kdy je popis jistých parametrů cyklicky opakován tak dlouho, dokud není sublimován materiál až do požadované hloubky.

Jednu z aplikací hloubkového značení je možné uvést jako příklad. V okamžiku, kdy jeden z výrobců kovových dílů hledal možnosti jejich identifikace pomocí 2D kódu pro zabezpečení traceability, byl navržen a optimalizován laserový proces jako nejefektivnější metoda značení. Protože je díl po označení opatřen vrstvou barvy, bylo zapotřebí zavést kód do dostatečné hloubky, aby byla i po nabarvení zachována jeho čitelnost. Pulsním vláknovým laserem tak byl vytvořen Datamatrix kód do hloubky 0,3 mm a v taktu udaným zákazníkem, po obarvení bylo pak úspěšně ověřeno jeho čtení. V závislosti na rozměru DMX kódu je možné docílit hloubky až 0,5 mm.

  • Časový cyklus výroby srovnatelný s konvenčními metodami – až 3 s
  • Možnost značit různé velikosti DMC kódů až po velmi malé rozměry
  • Značení na horký materiál až v 400 stupních Celsia
  • Značení je možné v těsných prostorech
  • Jednoduchá instalace do již zavedené výroby
  • Snadná změna produktu
  • Značení DMC kódu je odolné proti drsnějším druhům povrchové úpravy
  • Možnost značit za pomoci robotického ramena
  • Robot může podávat lehčí díly pod stacionární laserovou hlavu nebo může hýbat flexibilní laserovou hlavou přímo na povrch značeného dílu

LINTECH, spol. s r. o.

Chrastavice 3

344 01 Domažlice

Tel.: 379 807 211

info@lintech.cz

www.lintech.cz